Bankdirektor G. Egorov,Minsk, N.
Michailova, Freiburg 2008